Sınav  Merkezi Birimi

Görevleri:

a)  Yıllık sınav uygulama planını yapmak, bu plan doğrultusunda gerekli organizasyon çalışmalarının yürütmek, gelişmelere göre planları güncellemek,

b)  İhtiyaca göre sınavlarla ilgili mevzuatın güncellenmesini sağlamak, yürütülen sınavların organizasyonu, uygulanması ile ilgili gerekli görülen genelge ve yazıları hazırlamak ve takibini yapmak,

c)  Sınavlarla ilgili yapılması gereken protokolleri, yapılan müzakere ve görüşmeler doğrultusunda hazırlamak, protokolde yer alan hususlar doğrultusunda sınavların uygulanmasını ve sonuçlanmasını sağlamak,

d)  Sınavlarla ilgili başvurma belgesi ve diğer sınav evrakının tasarımını yapmak, kılavuzlarını hazırlamak ve bunları basılması için ilgili birime teslim etmek,

e)  Sınav merkezlerinden dönen evrakı tutanakla teslim almak, tasnif etmek, optik okuyucudan geçirip değerlendirmek,

f)  Sınav sonuçlarını analiz etmek, yorumlamak ve sınav istatistiklerini derleyip kullanıma hazır hale getirmek ve ilgili birimlerin kullanımına sunmak,

g)  Sınavlarla ilgili itirazları incelemek, cevaplandırmak, sınavlara yönelik olarak açılan davalara ilişkin savunmalara esas olacak ve hukuk birimince talep edilen belgeleri hazırlayarak hukuk birimine teslim etmek,

h) Sınavlara ilişkin bilgi işlem ve internet hizmetleri, donanım ve yazılımın verimli kullanımı gibi iş ve işlemler ile sınavlarla ilgili arşiv ve dosyalama gibi hizmetleri yürütmek,

i)  Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

Test Geliştirme çalışmaları

Sınav merkezi birimini ölçme-değerlendirme ve istatistik birimi işbirliği ile;

 j) Sınav takvimine uygun test geliştirme plânı oluşturmak,

k) Test tekniğine ve sınavların özelliğine uygun soruları hazırlamak/hazırlatmak,

l)  Hazırlanan soruları bilimsel denetimden geçirmek/geçirtmek,

m)  Bilimsel denetimden geçen ve son şekli verilen soruları; alan, sınav türü, konu, alt konu ve diğer özellikleri dikkate alarak soru bankasına aktarmak,

n)  Planlamaya uygun olarak gerçekleştirilecek sınavlarla ilgili belirtke tablosu hazırlamak ve buna göre test kitapçıklarını oluşturmak,

o)  Geliştirilen testleri ve soru formlarını güvenli ortamda (soru bankası ve benzeri ortamda) muhafaza etmek,

ö) Sınavlardan sonra cevap anahtarlarını hazırlamak,

p) Sınavlarda kullanılan soruların madde analizlerini yapmak,

r) Test kitapçıklarını ve cevap anahtarlarını arşivlemek,

s) Sorularla ilgili itirazları incelemek, değerlendirmek ve cevaplandırmak,

ş)  Sınavlara ilişkin her türlü evrak (başvurma belgesi, sınav kılavuzu, salon yoklama listesi, cevap kağıdı, sınava giriş belgesi, sınav sonuç belgesi vb.) ile okulların ve ilgili kurumların ihtiyaç duyduğu kayıt formu, kayıt yenileme formu ve kılavuzları sınav uygulama planına uygun olarak basmak, yazıcıdan dökümünü almak,paketlemek, etiketlemek ve dağıtmak.

t)  Soru kitapçıklarının basıldığı tarihlerde kapalı devre alanlarının iç ve dış mekanlarının güvenliğini sağlamak,

u)  Soru kitapçıklarını, güvenlik içerisinde basmak, paketlemek, sevke hazır hale getirmek ve sınav kutularını görevlilere ( kuryelere) tutanakla teslim etmek,

ü)  Sınav sonuçlarını adaylara, okullara ve ilgili birimlere göndermek,

ili diğer birimlerle işbirliği yapmak,

v) Görev alanı ile ilgili verilen diğer işleri yapmak.

 İzleme, Değerlendirme ve Kalite Geliştirme çalışmaları

Sınav Merkezi çalışmalarının  izleme, değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalar aşağıdaki gibidir:

u)Sınav sonuçlarını sağlıklı istatistiki verilerini oluşturmak, sürekli olarak güncellemek ve ilgili birimlere  rapor etmek,

ü)Talim ve Terbiye Dairesinin  iş ve süreç analizlerini ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak, başta personel verimliliği olmak üzere bütün kaynakların etkin değerlendirilmesi suretiyle hizmet kalitesinin yükseltilmesine yönelik çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,  raporlandırma ve sunum hazırlama çalışmalarını yapmak.