KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

Talim ve Terbiye Dairesi

 

Konu: Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Proje Kabulu

Gelişen ve gelişmekte olan tüm ülkelerde yıllardır eğitim ve eğitim sistemleri sürekli tartışılıyor. Tartışmaya da devam eden eğitim sistemlerinde ortak sorun, eğitimin o ülkedeki kültürel,sosyal ve toplumsal yapısını dikkate alarak belli bir dinamizm yaratıp hayatın her aşamasında eğitimi ön plana çıkarmaktır. Çünkü bilinen bir gerçek var ki, eğitime verilen değer insana verilen değeri gösterir. Bu düşüncenin temelinde, bilinçsiz eğitim düzeyi düşük  toplumlar istenilen taraflara sürüklenir, fakat bilinçli ve eğitim düzeyi yüksek olan toplumlar –bilgiyi ve beceriyi doğru zamanda doğru şekilde kullanan insanların oluşturduğu toplum ancak yönlendirilebilir. Eğitimin genel amaçlarından biri de toplumun her kesimini sürekliliği ve geliştirilebilirliği olan sistemle  bilinçlendirmek ve ortak hedef belirlemektir.                                 

Günümüzde ; ülkemizde ve diğer ülkelerde farkı yakalamak ve farkındalık yaratmak öncelikle “  Kalite+Verimlilik+Başarı”  yakalandığı ölçüde söz konusu olabilecektir. Bu fark nasıl yakalanacaktır sorusunun yanıtı ise oldukça basit ama basit olduğu kadar da karmaşık bir faktörde yatmaktadır. “İnsan” Kalite insanını yaratarak kalite bilinci oluşturma ve bunu toplumda yaygın davranış biçimi haline getirmede değer ve düşüncelerimizin çok önemli yeri vardır. Kalite kavramını ve bilincini sadece bir slogan olmaktan çıkarmak, öncelikle düşüncelerin diğer bir ifade ile kendi iç çevremizin kalitesini gözden geçirmekle olasıdır. Kalite ve insanın mükemmelliğinin özünde ne yatıyor, bu nasıl sağlanabilir ya da ortak bileşenleri nedir diye sorduğumuzda , yanıtın “Eğitim” olduğunu görürüz. Kısaca eğitimin bileşenleri ve etkenleri olan ”öğrenci-öğretmen-yönetici-veli-toplumun ihtiyaçları” için ortak hedef  belirlemektir.

      Bir yerde insan varsa, insan faktörü ona değer vermeyi gerektirir. Üretende tüketen de insandır. Amaç, daha kaliteli eğitimle daha kaliteli hayat sağlayarak insanı mutlu etmektir. İnsanların mutlu kılınması ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak şeklide yetiştirilmesi Kıbrıs Türk Eğitim sistemimizin yeniden yapılanmada genel amaçları arasında yer almaktadır.

Günümüzde eğitim olgusunu salt okul olarak ele almak ve eğitimi okul ile sınırlı görmek devri çok uzaklarda kalmıştır. Çünkü okul, evrensel dünya değerleri dikkate alındığına sadece belli ihtiyaçlara yönelik cevap verebilir. Günümüzde okul dışında çalışmalar da eğitim en önemli faaliyetler içinde yer almıştır. Eğitimde yapılan standartları yükseltme, eğitime yeni kaynaklar bulma ve bir takım değişiklikler yapma yeterli görülmemektedir. Eğitimde yenileşme denilince genellikle okul, gün ve saatlerin artırılması, mali bir takım imkanların , sınıfların büyüklüğü, bilgisayara dayalı eğitim, okula dayalı yönetim, ölçme ve değerlendirme sisteminin iyileştirilmesi, öğretmenlerin yeterliliklerinin artırılması gibi konular gelmektedir. Ama bunların hepsi de klasik eğitim anlayışını doğruluğunu kabul eden ve onları daha da geliştirmeyi hedefleyen girişimler olarak kalmaktadır. Tüm bu eleştirilerden hareketle bir takım eğitimcilerce “Toplam Kalite Yönetimi”, “Sıfır Hata” gibi yaklaşımlara eğitimcilerin dikkati çekilmeye çalışılmaktadır.

Eğitimde toplam kalite uygulaması yapan ülkeler incelendiği zaman uygulamanın hangi süreçlerden ne şekilde geçtiği bilinmektedir. Başarılı olan uygulamalarda sistemin stratejik planlama şeklinde değiştiği görülmektedir. Başarı odaklı yaklaşım ile sistemin uygulama süresince sürekli eğitim, inanmak ve başarıya odaklı yaklaşım ile pilo uygulamalar  ile TKY uygulanmaktadır.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak yukarıda belirtilen yaklaşım ve amaçlar doğrultusunda TKY çalışmalarını pilot uygulamalarla yaygınlaştırılması ve eğitimlerin planlanması çalışmaları başlatılmış olup, bu alanda çalışma yapan ve/veya görev almak isteyen kişilerin Talim Terbiye Dairesi Ölçme değerlendirme ve program geliştirme birimi ile iletişime geçmesi beklenir.

İlgilenenlerin projelerini, önerilerini şahsen veya e_mail yolu ile ilgili birime iletmesi yeterlidir.

 

TTD-PÖDEB